ஆயிரம் குறள்கள் இனிக்கட்டும்

 • அகரம் முதலென சொல்லி அடிவைத்தான்
  சிகரம் நீஉயரென செல்ல படிகொடுத்தான்
  மூத்த மொழியின் பொய்யாமொழி – அறம்
  காத்த வழியின் நீயும் அன்பைப்பொழி

 • வாசுகி தலைவன் வாசகங்கள்; அழைக்குது
  வா சுகி என் வாசங்கள் ! மணற்கேணி
  அள்ள அள்ள ஊறட்டும் – மணிநாழி
  மெள்ள மெள்ள அன்று ஓடட்டும்

 • அன்பிற்கும் அடைக்குந்தாழ் எங்குமில்லை – நற்
  பண்பிற்கும் ஒடுக்கும்சூழ் வருவதில்லை ; சிறு
  முயற்சி திரு வினை யாக்கும் – இந்த
  பயிற்சி பெரும் வான்புகழ் சேர்க்கும்!

 • தேனென குறள்கள் செவி பாயும் – புது
  தேநீர் சூடோடு என் வயிறு சேரும்;
  வான்மறை பாக்கள் இசைபாடும் – பூத்த
  வாகைமலர் மாக்கள் தலைசூடும்!

 • அறத்தோடு வந்த பொருள் இன்பமாம்-குறள்
  கருத்தோடு வந்து பிள்ளைகள் சொல்லுமாம்!
  காணின் குவளை கவிழ்ந்து நிலன்நோக்கும்;என்
  காப்பிக் குவளை கவிழ்த்து மகள் சிரிக்கும்

 • வெண்பால் பருக நாளும் பிடிவாதம் – குறள்
  வெண்பா ருசிக்க நாவும் பிடிமானம்
  வெண்பால் காதல் வளர்ந்து மறந்துவிடும்
  முப்பால் மூப்பால் தளர்ந்து மலர்ந்துவரும்

 • எண்ணம் கொண்டு கருமம் துணி – தங்கக்
  கிண்ணம் கோப்பை பரிசென அணி;
  தடுக்கிய படி உன்னை செதுக்கட்டும்
  அடுக்கிய கோடி அள்ளி கொடுக்கட்டும்

 • எண்எழுத்துக்கள் உன்திகழ் கண்ணாகட்டும்
  பொன்எழுத்துக்கள் நின்புகழ் விண்பாடட்டும்
  மெய்பொருள் காண்பதன்றோ நம் அறிவு?
  பொய்பொருள் கண்டதும் நீயும் புறம்தள்ளு

 • கோடையை தாண்டிய வாடையிது – இளங்
  குளிரும் கொஞ்சம் துளிருது – வளர்
  மரங்களில் இலைகள் உதிர்கிறது – இளம்
  மனங்களில் அலைகள் முதிர்கிறது!

 • ஞாயிற்றுக்கான தமிழ் திருச்சபைதான்
  ஞானத்திற்கான முதல் திருப்படிதான்
  ஞாட்புக்கான மகிழ் புதுநிலைதான்
  ஞாலத்திற்கான புகழ் பொதுமறைதான்!

 • தம்நெஞ்சத்து கடிகொள்ளட்டும் பலர்-ஊட்டி
  உம்நெஞ்சத்து குடிகொள்ளட்டும் குறள்;
  ஈன்றபொழுது பெரிதுவக்கும் அன்னை-போட்டி
  ஆன்றபுகழ் உச்சிசேர்க்கும் உன்னை!

 • ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்த காதல் இது
  ஆயிரம் மைல்கள் கடந்த காதல் இது
  ஆயிரம் குரல்கள் ஒலிக்கட்டும் – அதில்
  ஆயிரம் குறள்கள் இனிக்கட்டும்

2022

ஆயிரம் குறள்கள்
இனிக்கட்டும்!
This entry was posted in tamil and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


two + = 10